Yixing Clay Tea Set

Making an Yixing Teapot

Yixing Clay Tea Set

Master Zhou demonstrates how an Yixing teapot is made for a Global Tea Hut group. To support, visit: https://www.gofundme.com/globalteahut

Tags: teapot,tea,yixing,Yixing,zisha,Zisha,Cha Dao,ho...