Sheepdog Christmas Ornament

Sheltie Puppy v. Christmas Ornament

Sheepdog Christmas Ornament

Vicious inanimate object terrorizes innocent puppy.

Tags: Shetland Sheepdog,Sheltie,Puppy,Rooney