Hope Glitter

Tyler, the Creator - Glitter

Hope Glitter

Tyler, the Creator - Glitter; track #13 off the album, Flower Boy (2017). (Lyrics) [Intro] Da na na na na, da na na na na Da na na na na, my baby You've been on my mind (How ya feel?) I'm losing my mind because I hope that we can be more than just friends [Chorus] You light my firework, I feel...

Tags: Tyler the Creator,Lyrics,Flower Boy,Glitter,Pre...